foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Facebook Like

Gościmy

Odwiedza nas 7694 gości oraz 4 użytkowników.

  • photoludek
  • Qtesteret33Q322qnew10
  • Qtesteret33Q322qnew6
  • Qtesteret33Q322qnew7

Login Form

Baśniowy Świat - regulamin

 

Fotografia nie jest związana z patrzeniem, lecz z czuciem. Jeżeli nie czujesz nic w tym, na co patrzysz, nigdy nie uda ci się sprawić, aby ludzie patrząc na twoje zdjęcia, cokolwiek odczuwali.”


Don McCullin

Regulamin konkursu " Baśniowy Świat". 2018 ( 4 Edycja)

 

ORGANIZATORZY   KONKURSU:

·         Anna Wilk - Dyrektor szkoły PZS nr 4 w Wejherowie

·         Rożyńska Jolanta - Dyrektor WCK w Wejherowie Filharmonia Kaszubska

·         Juliusz Żełudkowski - nauczyciel Fototechnik PZS nr 4 w Wejherowie

·         Bernadeta Albecka - nauczyciel Fototechnik PZS nr 4 w Wejherowie

·         Sebastian Niewola - WCK w Wejherowie Filharmonia Kaszubska

·         Alicja Araszkiewicz - WCK w Wejherowie Filharmonia Kaszubska

·         Karol Formela - WCK w Wejherowie Filharmonia Kaszubska

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE KONKURSU.

Konkurs „Baśniowy Świat" adresowany jest do szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich w wieku od 12 lat. Zasadniczym jego celem  jest zachęcenie społeczności szkolnych do upowszechniania fotografii
i grafiki, uczulenie młodzieży na otaczający nas świat oraz pobudzenie w nich wyobraźni.

II. CELE KONKURSU

Celami szczegółowymi osiąganymi przez młodzież i nauczycieli w trakcie wykonywania zadań konkursowych będą;

1.       Zaangażowanie całych społeczności szkolnych w ideę szkół promujących fotografię i grafikę.

2.       Pobudzenie wyobraźni młodzieży i kreatywnego myślenia.

3.       Zachęcenie do aktywnego spędzania czasu z aparatem fotograficznym.

4.       Pobudzania zainteresowania fotografią i grafiką oraz rozwijania w młodzieży tego zainteresowania.

 

III. TEMATYKA KONKURSU

Tematem konkursu jest fotografia aranżacyjno - kreacyjna oraz fotomontaż pod tytułem "Baśniowy Świat".

IV. ZAŁOŻENIA METODYCZNE KONKURSU

·         Podstawową metodą pracy realizowaną przez opiekunów przygotowujących swoich uczniów do udziału w konkursie powinno być określenie tematu i pobudzenie kreatywnego myślenia młodzieży przed wykonaniem prac konkursowych.

·         Uczestnicy wykonują zadania samodzielnie, wykazując w nich zarówno posiadaną wiedzę, umiejętności oraz emocjonalny stosunek do tematyki projektu.

·         Opiekun grupy powinien udzielać wszechstronnej pomocy w takich sprawach jak: określenie tematu projektu, formy jego realizacji i sposobu prezentacji, oraz prowadzić systematyczne konsultacje.

V. UCZESTNICY KONKURSU.

Konkurs adresowany jest do młodzieży i uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich w wieku od 12 lat.

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA:

1.       Uczestnikiem Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich RP, posiadający pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Osoby, które posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym osoby, które ukończyły 12 lat, a nie ukończyły lat 18, mogą wziąć udział w Konkursie za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Osoby, które zgłosiły swój udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zwane są w niniejszym regulaminie „Uczestnikami” lub „Uczestnikami Konkursu”.

2.       Zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, o której mowa powyżej,
w przypadku Uczestników posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych, powinna obejmować również zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oraz warunki licencji na korzystanie przez Organizatora ze zdjęć oraz fotomontaży nadesłanych przez Uczestników.

3.       Fotografie oraz fotomontaże zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne
i obraźliwe, zawierających nagość, pornografię, erotykę, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.

4.       W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin organizatora oraz Jury.

5.       Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.

 

VII. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE – KATEGORIE TEMATYCZNE

 

1.       Konkurs organizowany jest w następujących kategoriach tematycznych:


- Fotografia wiek od 12-16 lat, oraz od 16 lat.

- Fotomontaż wiek od 16 lat. 

 

2.       Zdjęcia muszą być zapisane:
w formacie JPG.
dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2400 pixeli.
300DPI
RGB
 Fotografie mogą być poddawane podstawowej korekcji kolorystycznej i retuszerskiej,

a fotomontaż musi składać się z wielu zdjęć własnego autorstwa, lub z fotografii i grafik do których  autor pracy ma prawa (zakup, lub udostępnienie prac- licencja). Jury może prosić o przesłanie skanu takiej licencji, lub (oraz) elementów składowych fotomontażu.

 

3.       W celu przesłania zdjęć do Konkursu należy uzupełnić swoje dane poprzez wypełnienie wszystkich wymaganych przez Organizatora pól formularza i dołączyć do prac:
imię i nazwisko,
godło:
adres zamieszkania,
numer tel. kontaktowego,
datę urodzenia,
imię i nazwisko opiekuna ( nauczyciela)
oraz nazwa adres szkoły
zgoda

4.       Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę, aby jego „Nazwa użytkownika” została umieszczona na listach rankingowych i/lub została wykorzystana w inny sposób określony
w niniejszym Regulaminie, w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.

5.       Osoby niepełnoletnie muszą przesłać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na uczestniczenie
w konkursie.

6.       Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane do10.04.2018 roku  (włącznie)

7.       Uczestnik Konkursu poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego oświadcza, iż:

przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii i fotomontaży oraz, że wszystkie osoby widniejące na fotografiach i fotomontażach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnienie. Organizator uprzedza, że może zmienić termin nadsyłania prac

8.       Prawa autorskie – wykorzystanie prac. Zgłoszenie fotomontaży oraz zdjęć do konkursu w żaden sposób nie zmienia, ani nie ogranicza praw autorskich właściciela zdjęcia. Organizator zobowiązuje się do niewykorzystywania ich bez zgody autora, poza wykorzystaniem zgłaszanych fotografii do prezentacji prac w galerii konkursowej, jak i po konkursowej, albumu konkursowego, na profilu witryny, na portalu Facebook, w materiałach reklamujących konkurs (banery, plakaty…) na łamach witryny i jej profilach społecznościowych (Facebook, Twitter, Google) itd.

9.       Każde zdjęcie oraz fotomontaż musi mieć zmienioną nazwę zaczynając od:

wiek uczestnika
A- wiek od 12-16 lat
B - wiek od 16 lat

 
kategoria konkursowa
F - fotografia
M - fotomontaż

unikalny zaszyfrowany kod uczestnika od 5 do 10 znaków ( nick)
np. lewy5

nr kolejny pracy oddzielnie dla fotografii i grafiki

Wszystko musi być oddzielone      "_"

 

np.    A_F_lewy5_01     
(oznacza  ucznia w wieku od 12-16 lat wysyłającego fotografię pod kodem własnym" lewy5"  
nr zdjęcia 01)

 

np.  B_M_dx26nowy_05
(oznacza ucznia w wieku od 16 lat wysyłającego fotomontaż pod kodem własnym "dx26nowy" 
nr pracy 05

10.    Formularz przesyłamy razem z ewentualną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych spakowanych w oddzielny ZIP lub RAR pod identyczną nazwą (unikalny zaszyfrowany kod uczestnika od 5 do 10 znaków jak w nazwie zdjęcia)

 

11.    Prace możemy przesłać na adres mail

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
(najlepiej w kilku oddzielnych mailach)

lub na adres:

Konkurs " Baśniowy Świat"

Powiatowy Zespół Szkół nr 4

im. Jakuba Wejhera

Juliusz Żełudkowski

ul. Sobieskiego 344

84-200 WEJHEROWO

 

Do dnia 10.04.2018 r.

 

12.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika przy rejestracji lub niezaktualizowane dane, w szczególności za zmianę danych osobowych i/lub adresu email uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika i/lub wręczenie nagrody.

 

VIII. OCENA ZDJĘĆ

·         Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.

·         Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu, we wszystkich kategoriach, biorąc pod uwagę m.in. jakość, oryginalność, kreatywność nadesłanych fotografii/fotomontaży

·         Finaliści zostaną poinformowani o decyzji Jury przez Organizatora drogą poczty elektronicznej lub telefoniczną.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.       Komisja Konkursowa przyznaje laureatom konkursu dyplomy i nagrody rzeczowe.

2.       Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do końca kwietnia 2018 r. na stronie konkursu oraz drogą mailową lub telefoniczną powiadomienie dyrekcji szkół i uczestników.

3.       Komisja Konkursowa może zadecydować o nie przyznaniu I, II lub III nagrody w przypadku niskiego poziomu prac. Komisja może także dodatkowo przyznać wyróżnienia.

4.       Od postanowień Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

5.       Uroczyste podsumowanie konkursu z wręczeniem nagród, dyplomów i wyróżnień odbędzie się
w maju 2018 r. Wejherowskim Centrum Kultury / Filharmonia Kaszubska w terminie ustalonym do końca maja 2018 r.

6.       W czasie podsumowania konkursu odbędzie się wystawa prac uczniów zakwalifikowanych do wystawy

adres mailowy: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Organizator:
Powiatowy Zespół Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie
oraz
Wejherowskie Centrum Kultury /Filharmonia Kaszubska w Wejherowie

Strona konkursu
www.basniowyswiat.photographfx.pl
www.facebook.com/konkurs.basniowy.swiat
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
telefon 501187657
Juliusz Żełudkowski         

 

 

Copyright 2019  Konkurs Baśniowy Świat